Gedragscode

RKDOS streeft ernaar dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn. De vereniging hanteert daarom de onderstaande gedragscode voor onze vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht.

 

Daar waar voor persoons- of functienamen de mannelijke vorm wordt gebruikt worden daarmee zowel vrouwen als mannen bedoeld. 

 

Waarom een gedragscode?

 

Veel grenzen in het contact tussen de vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht en sporters van RKDOS zijn niet eenduidig. De ene sporter vindt een aai over de bol prettig, een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle sporters en in alle situaties gelden. 

 

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen vrijwilliger, stagiair(e) of betaalde kracht en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! 

 

Daarom hebben wij als vereniging voor onze vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: 

 1. Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. 
 2. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij om volgens deze gedragscode te handelen. 

 

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers

 1. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger/medewerker en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht zal tijdens trainings-, wedstrijddagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. 1In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

 

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van werken met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. 

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van RKDOS d.d. 3-7-2020

 

Ondertekening bestuur RKDOS

E. Koek, voorzitter

P.J. Hollander, secretaris

K. Kolk, penningmeester

 

 

 

Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?

Als je beschuldigd wordt door een medesporter of het bestuur van je vereniging kan dat flink schrikken zijn. Daarbij is beschuldigd worden niet hetzelfde als schuldig zijn.

 • Je hebt het recht te horen wat de melding of klacht is die er tegen jou is ingediend. 
 • Je hebt ook het recht om je te verweren tegen een klacht.
 • Een afgevaardigde van het bestuur gaat in gesprek met jou zodat jij ook jouw kant van het verhaal kan vertellen.
  - Het is aan te raden dit niet alleen te doen.
  - Neem een bekende mee die je vertrouwt of maak gebruik van een vertrouwenspersoon via het Centrum veilige sport Nederland
  - Vraag het bestuur om een geschreven verslag van het gesprek.
 • Het bestuur van de vereniging maar ook de sportbond kan beslissen om je voor de duur van een onderzoek te schorsen. Je krijgt hier een brief van met de reden waarom dit gebeurt en voor welke periode.
 • Het kan zo zijn dat je pas later hoort wat de klacht is. Dat kan dan zijn omdat er door de aanklager van de bond of de aanklager van het ISR Instituut Sport Rechtspraak besloten is dat dit strijdig is met het onderzoek.

 

Tips bij beschuldiging

 

 • Vraag na wat de klacht is.
 • Maak een geschreven verslag van gesprekken.
 • Informeer bij je rechtsbijstand verzekering of zij je juridisch ondersteunen als dit nodig blijkt te zijn.
 • Neem voor zorgen contact op met Stop it Now, je kunt hier anoniem je verhaal kwijt.

 

Meer informatie

Wil je meer weten? Hiervoor verwijzen wij je naar de site van Centrum Veilige Sport  en die van de KNGU.